150

Реквізити

Доводимо до Вашого відома, що змінились банківські реквізити для оплати за навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів та проживання у гуртожитку інституту:

Новий Розрахунковий рахунок 35428201032611

Код 02136577

МФО 823016

1970-1979

   70-й рiк а Iсторiї освiти Кiровоградщини i колективу обл.IУВ пам'ятний тяжкими втратами :
   В липнi, перебуваючи у вiдрядженнi в Києвi, трагiчно загинув директор iнституту, кандидат педагогiчних наук 0.0.Хмура.
2 вересня 1970 року пiшов з життя В.О.Сухомлинський, директор Павлиської СШ, Герой Соцiалiстичної Пранi, кандидат педагогiчних наук, заслужений вчитель України.
Дiяльнiсть колективу обл.IУВ в наступнi роки була спрямована на продовження їх справи, глибоке вивчення, творче впровадження i дальший розвиток їх педагогiчних iдей.
   Зберiгаючи кращi традицiї, якi склалися в попереднi роки, колектив iнституту наполегливо працював над удосконаленням системи пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних кадрiв, посиленням її впливу на якiсть i ефективнiсть навчально-виховного процесу в освiтнiх закладах областi.
Провiдними в дiяльностi обл.IУВ були такi напрями i проблеми :
1. Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї керiвних i педагогiчних кадрiв
1.1 Удосконалення самоосвiтньої роботи як основного методу пiдвищення квалiфiкацiї.
1.2 Полiпшення якостi курсової i семiнарської перепiдготовки як основної форми органiзацiйно-методичного керiвництва самоосвiтою.
2. Вивчення, узагальнення, впровадження досвiду роботи по забезпеченню високого науково-методичного рiвня i ефективностi навчально-виховного процесу.
2.1. Дальше удосконалення уроку в умовах роботи за новими програмами.
2.2 Органiзацiя позакласної i позашкiльної виховної роботи за єдиним загальношкiльним перспективним планом.
2.3 Наукова органiзацiя працi та управлiння установами народної освiти.
2.4 Вивчення i творче використання педагогiчної спадщини В.О.Сухомлинського.
2.5 Впровадження досвiду Богданiвської середньої школи.
3. Органiзацiя i керiвництво методичною роботою.
3.1 Удосконалення системи методичної роботи i посилення її впливу на пiднесення ефективностi навчально-виховного процесу.
3.2 Спрямування й органiзацiя методичної роботи через обласнi школи передового педагогiчного досвiду.
4. Експериментальна робота з актуальних педагогiчних проблем:
4.1 Сучасний урок при навчаннi за кабiнетною системою.
4.2 Дальше удосконалення i творче впровадження лекцiйно-практичноi системи навчання в умовах роботи за новими програмами.
В 70-i роки здiйснювався перехiд на новi навчальнi програми. iнститут удосконалення вчителiв мав забезпечити своєчасну i якiсну перепiдготовку педкадрiв до роботи за новими програмами.
   Щороку курсами при обл.IУВ охоплювалось вiд 3 до 4 тисяч педпрацiвникiв.
Для окремих категорiй вчителiв проводились курси рай/мiськ/ методкабiнетами з широким залученням лекторiв, пiдготовлених з числа кращих вчителiв на мiсячних курсах при обл.IУВ.
   Так, в 1971 роцi на таких курсах при РМК навчались 1580 вчителiв.
В 1 кварталi 1973 року комiсiєю Мiнiстерства освiти України вивчався стан пiдготовки вчителiв областi до роботи за новими програмами.
В ходi перевiрки були виявленi суттєвi недолiки. На виконання наказу МО № 120 вiд 15 травня 1973 року "Про серйознi недолiки у пiдготовцi вчителiв математики шкiл Кiровоградської областi до роботи за новими навчальними програмами" було розроблено план, яким передбачався комплекс конкретних заходiв, спрямованих на усунення виявлених недолiкiв.
   Кожним навчально-методичним кабiнетом були складенi списки вчителiв, якi мали працювати за новими програмами i не пройшли перепiдготовки. Таких вчителiв було 705. Всi вони були залученi на курси в обл.IУБ та при рай/мiськ/методкабiнетах.
В серпнi 1973 року при РМК були проведенi курси для вчителiв, якi з рiзних причин не пройшли курсової перепiдготовки до роботи за новими програмами /для вчителiв української I росiйської мов i лiтератур/ математики, початкових класiв/.
Таким чином всi вчителi були пiдготовленi до роботи за новими програмами.
Широко практикувалось в 70-i роки проведення проблемних, цiльових, очно-заочних курсiв.
Певна увага придiлялась пiдвищенню квалiфiкацiї вчителiв-сумiсникiв : проводились пiвторамiсячнi курси для вчителiв, що викладають хiмiю i бiологiю, бiологiю i географiю, початкових класiв i росiйської мови та iнших.
   З метою координацiї роботи обл.IУВ i рай/мiськ/методкабiнетiв по забезпеченню своєчасного направлення освiтян на курси в 1974 роцi була створена картотека облiку пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних кадрiв в школах, рай/мiськ/методкабiнетах та навчально-методичних кабiнетах обл.IУВ.
На основi їх щорiчної звiрки i аналiзу визначався склад слухачiв курсiв, якi проводились для кожної категорiї педпрацiвникiв,
При ньому забезпечувалась реалiзацiя вимоги : кожний вчитель пiдвищує квалiфiкацiю на курсах при обл.IУВ, педагогiчному вузi не рiдше 1 разу на 5 рокiв.
Колектив обл.IУВ наполегливо працював над удосконаленням технологiї пiдготовки i проведення курсiв, пiднесеннях їх науково-теоретичного рiвня i практичної спрямованостi. Була збiльшена кiлькiсть годин на проведення семiнарських i практичних занять, педагогiчної практики.
В роботi з педкадрами почали використовуватись дiловi i рольовi iгри, моделювання, розв"язання педагогiчних ситуацiй.
З метою удосконалення докурсової i пiслякурсової роботи з педкадрами було видано наказ облвно № 45 вiд 20 сiчня 1976 року "Про органiзацiю докурсової роботи з педагогiчними кадрами, що направляються на перепiдготовку в обл.IУВ". Вiдповiдно до наказу з слухачами, що виїздили на кожний потiк курсiв, завiдуючi рай /мiськ/вно i РМК проводили iндивiдуальнi i груповi бесiди, контролювали виконання докурсових завдань.
Навчально-методичними кабiнетами обл.IУВ були розробленi докурсовi завдання для кожної категорiї педпрацiвникiв. Брошури з цими завданнями були направленi в кожну школу, в рай/мiськ/вно i рай/мiськ/ методкабiнети, що давало можливiсть кожному вчителевi, який виїздив на курси, опрацювати рекомендовану лiтературу, виконати практичнi завдання.
   В 70-i роки значна увага придiлялась пошукам ефективних форм проведення залiкiв, пiдведення пiдсумкiв роботи курсiв, удосконалення роботи з педагогами в мiжкурсовий перiод.
Вiдповiдно до розроблених ЦIУВ рекомендацiй глибоко I всебiчно вивчалась результативнiсть курсової перепiдготовки. З цiею метою здiйснювались спецiальнi цiльовi виїзди. Так, в 1976 роцi навчально-методичними кабiнетами обл.IУБ в ходi таких виїздiв була вивчена результативнiсть роботи 98 педпрацiвникi, в 1979 роцi - 129 освiтян.
Крiм того, результативнiсть курсової перепiдготовки педпраникiв аналiзувалась в ходi фронтального i тематичного вивчення.
За результатами вивчення I аналiзу вносились певнi корективи в навчальнi плани курсiв, удосконалювались форми проведення занять, надавалась адресна методична допомога.
   З 1969 року розпочалася поглиблена перепiдготовка вчителiв У - X калсiв на мiсячних курсах при Кiровоградському державному педагогiчному iнститутi їм.О.С.Пушкiна. Було складено перспективний план перепiдготовки вчителiв української i росiйської мов i лiтератур, математики, фiзики, англiйської мови на 1970-1975 роки.
Iншi категорiї педпрацiвникiв проходили поглиблену перепiдготовку при iнших вузах України, а саме :
вчителi iсторiї - в Полтавi ;
вчителi географiї - в Одесi ;
i нiмецької мови
вчителi хiмiї - в Черкасах ;
вчителi бiологiї - в Уманi ;
вчителi музики - у Вiнницi ;
вчителi трудового навчання - в Чернiговi ;
працiвники дошкiльних закладiв - в Ровно ;
вчителi французької мови - в Запорiжжi i iн.
   Обл.IУВ спiльно з вiддiлом кадрiв облвно на основi планiв, визначених МО України, доводили завдання рай/мiськ/вно i рай /мiськ/методкабiнетам щодо перепiдготовки педагогiчних кадрiв при вузах, ЦIУВ та обласному IУВ.
Щорiчно при вузах проходили перепiдготовку вiд 152 вчителiв у 1971 роцi до 589 педпралiвникiв у 1979 роцi.
В Центральному Iнститутi удосконалення вчителiв щороку пiдвищували квалiфiкацiю близько працiвникiв рай/мiськ/во, рай /мiськ/методкабiнетiв, резерву керiвних кадрiв.
Значна увага придiлялась удосконаленню планування i органiзацiї роботи обласних семiнарiв.
Навчально-методичними кабiнетами Iнституту щорiчно проводилось вiд 60 до 100 обласних семiнарiв, якими охоплювалось вiд 2000 до 3200 педпрацiвникiв.
   Систематично-проводились обласнi семiнари завiдуючих рай /мiськ/вно i РМК, директорiв i заступникiв директорiв шкiл, голiв районних/мiських/методичких рб"єднань, молодих вчителiв та iн.
На базi обл.IУВ працювали постiйно дiючi семiнари для вчителiв математики, фiзики, iсторiї, географiї, бiологiї, хiмiї, української i росiйської мов та лiтератур, iноземних мов шкiл м.Кiровограда.
   Плiдно працювала обласна школа iнспектора-методиста. Проведено 11 занять, в ходi яких забезпечувалась глибока науково-теоретична пiдготовка iнспекторiв i методистiв, формування й удосконалення аналiтико-прогностичних i контрольно-коригуючих вмiнь, ознайомлення з досвiдом роботи.
В центрi уваги колективу обл.IУВ були питання вивчення s практичної реалiзацiї затвердженого Мiнiстерством освiти України "Положення про методичну роботу з учителями загальноосвiтнiх шкiл Української РСР".
Вiдповiдно до вимог нового Положення кабiнетом школознавства, виходячи з аналiзу кiлькiсного i якiсного складу педагогiчних кадрiв, була розроблена струнка система органiзацiйно-методичної роботи з усiма категорiями педпрацiвникiв в обласнiй, районнiй/мiськiй/ i шкiльнiй ланках.
В розробку даної системи, творче впровадження її в практику роботи рай/мiськ/методкабiнетiв i шкiл областi, в постiйне удосконалення змiсту i форм методичної роботи вклали розум i дущу працiвники кабiнету школознавства В.П.Евгененко, Я.А.Рiзницький, Л.Ф.Одорожа, А.I.Постельняк, А.А.Краскова,завiдуючi iншими навчально-методичними кабiнетами : В.А.Чорна, I.С.Каленик, I.М.Переденко, I.Т.Стеценко, К.О.Лiвшиць та iншi.
   Дана система була схвалена на розширеному засiданнi ради обл.IУВ, а потiм глибоко "опрацьована на нарадi-семiнарi завiдуючих i методистiв РМК, голiв районних /мiських/ методичних об"єднань.
Проблеми пiдвищення ефективностi методичної роботи, посилення ролi обл.IУВ як провiдного методичного центру обговорювались на засiданнях ради Iнституту в жовтнi 1972 року, червнi 1974, вереснi 1975, червнi 1976, лютому 1977, травнi 1978, серпнi 1979 рокiв.
   Удосконаленню методичної роботи сприяло розширення мережi опорних шкiл з актуальних проблем навчання, виховання, управлiння.
Важливу роль вiдiгравали створенi в кожному районi / мiстi/ опорнi школи з проблем методичної роботи.
З метою надання практичної допомоги керiвникам опорних шкiл з питань пiднесення результативностi методичної роботи, впровадження досягнень психолого-педагогiчної науки та передового педагогiчного досвiду в 1979 роцi створено проблемний семiнар заступникiв директорiв опорних шкiл, який впродовж двох рокiв працював над проблемою "Роль опорної школи у пiдвищеннi ефективностi i якостi методичної роботи в школах району /мiста/". На заняттях семiнару були глибоко опрацьованi проблеми :
   Система методичної роботи в опорнiй школi та шляхи пiднесенняя II ефективностi
Впровадження досягнень педагогiчної науки i передового педагогiчного досвiду.
Науково-педагогiчний аналiз навчально-виховної роботи в дiяльностi заступника директора опорної школи.
Робота заступника директора з педагогiчними кадрами по удосконаленню уроку та iншi.
Заняття семiнару проводились на базi обл.IУВ на кращих опорних шкiл областi:
СШ № 2 м.Олександрiї i Червонокам"янської СШ Олександрiйського району, Олександрiвської СШ № 1, шкiл № 9,16 М.Кiровограда, СШ № 10 м.Свiтловодська.
Форми проведення занять рiзноманiтнi :
лекцiї,доповiдї - 10 годин ;
семiнари - 6 годин ;
конференцiї - 4 години ;
практичнi заняття - 10 годин ;
педагогiчна практика - 18 годин ;
творчi звiти - 4 годин ;
захист рефератiв,практичних залiкових завдань - 6 годин ;
екскурсiї - 8 годин .
2-3 рази на рiк проводились обласнi семiнари голiв районних /мiських/ методичних об"еднань, на яких розглядались питання про особливостi викладання навчальних предметiв за новими й удосконаленими програмами ; про впровадження досягнень науки i передового педагогiчного досвiду, про шляхи пiднесення ефективностi методичної роботи та iн.
   Слухачi семiнару спiльно з РМК проводили рiзнопланову роботу з педагогiчними кадрами районiв/мiст/ на базi своїх опорних шкiл, райметодоб"єднань, що позитивно позначилось на пiднесеннi ефективностi методичної роботи в областi.
Серйозна увага в 70-i роки придiлялась питанням удосконалення самоосвiтньої роботи педагогiчних працiвникiв ;
- до навчальних планiв курсiв були включенi лекцiя "Самоосвiта вчителя", семiнарськi заняття з даної проблеми, обмiн досвiдом :
- широко пропагувались орiєнтовнi програми самоосвiти, МО НДI
- розробленi методичнi рекомендацiї "Органiзацiя самоосвiтньої роботи " ;
- надсилались списки рекомендованої лiтератури ;
- за рекомендацiєю обл.IУВ запроваджено звiти педпрацiвникiв про самоосвiтню роботу на засiданнях педагогiчних рад, методичних об"єднаннях.
   Активiзацiї самоосвiтньої роботи педкадрiв сприяла i зростаюча з кожним роком передплата перiодичних педагогiчних видань.
Так, наприклад , в I971 роцi передплачувалось освiтянами областi 46625 примiрникiв, в 1972р.- 48950.
Бiблiотека обл.IУВ в 1972 роцi передплачувала 140 газет i журналiв.
В 70-i роки надзвичайно велика увага навчально-методичними кабiнетами Iнституту придiлялась вивченню стану навчально-виховної роботи в школах областi, аналiзу ефективностi дiяльностi вiддiлiв освiти i рай/мiськ/методкабiнетiв.
   Так, наприклад, в 1971 - 72 навчальному роцi методистами обл.IУЗ здiйснено 160 виїздiв /966 днiв/, вивчалась робота 329 вчителiв, вiдвiдано 1531 урок, 110 позакласних виховних заходiв в 72 школах областi.
В I979-80 навчальному роцi по вивченню стану здiйснено 135 виїздiв /791 день/.
Щороку кожний навчально-методичний кабiнет брав участь в 3-4 фронтальних i 2-3 тематичних вивченнях стану навчально-виховної роботи.
Матерiали вивчення були основою для щорiчного глибокого науково-педагогiчного аналiзу стану викладання та визначення основних напрямiв дiяльностi на новий навчальний рiк.
   Одним з головних напрямiв дiяльностi обл.IУВ в 70-i роки була експериментально-дослiдницька робота.
Здiйснювалась вона вiдповiдно до розробленого "Перспективного плану дослiдницької роботи на 1970-1975 роки".
Планом було передбачено здiйснення комплексних дослiджень таких 4 проблем :
"Дальше удосконалення i масове впровадження лекцiйно-практичної системи та багатоступiнчатого навчання" ;
"Виховання громадської активностi учнiв у процесi суспiльно корисної працi в учнiвськiй виробничiй бригадi" ;
"Здiйснення системи профорiєнтацiйної роботи в школi " ;
"Питання наступностi у методах i органiзацiйних формах навчально-виховноїроботи початкової, восьмирiчної i середньої школи".
Крiм того планувалось здiйснення 10 тематичних дослiджень таких актуальних проблем:
"Роль наукової органiзацiї педагогiчної працi у здiйсненнi методичної роботи в школi " ;
"Удосконалення методики проведення рiзних типiв урокiв за лекцiйно-практичною системою навчання" ;
"Розвиток принципу самостiйної працi та активiзацiї навчальних зусиль учнiв шкiл дорослих як передумова мiцностi i якостi їх знань"
"Наступнiсть у навчаннi i вихованнi в дитячому садку i початковiй школi " ;
"Шляхи удосконалення виховної роботи в школах продовженого дня" та iншi.
Богданiвська середня школа їм.В.I.Ленiна Знам"янського району i Созонiвська 6-рiчна школа Кiровоградського району були затвердженi базовими НДI педагогiки України.
На базi шкiл Знам"янського району /Богданiвської № 1, Трепiвської, Володимирiвської № 1 середнiх, Петрiвоької 8-рiчної/ проводився експеримент з питань переходу на трирiчне навчання i новий змiст освiти в початковiй ланцi.
Розпочався експеримент на базi Гайворонського мiжшкiльного навчально-виробничого комбiнату.
З метою активiзацiї експериментально-дослiднииької роботи в 1975 роцi був створений науково-методичний семiнар для педпрацiвникiв областi, якi вели педагогiчнi дослiдження i працювали над дисертацiями.
   Слухачами семiнару стали 70 освiтян : 25 керiвникiв шкiл, 12 вчителiв, 27 завiдуючих рай/мiськ/методкабiнетами, 6 працiвникiв рай/мiськ/вно. Пiзнiше склад слухачiв семiнару постiйно поновлювався. Систематична робота науково-методичного семiнару дозволила :
- активiзувати роботу по впровадженню результатiв психолого-педагогiчних дослiджень в практику роботи педколективiв i педпрацiвнкiв областi ;
- озброїти учасникiв семiнару методами ведення педагогiчних дослiджень, проведення експериментальної роботи ;
- залучити до педагогiчних дослiджень талановиту молодь ;
- пiднести науковий потенцiал установ освiти. Перше засiдання семiнару було проведене в березнi 1975 року. З доповiдями виступили :
- директор НДI педагогiки України, член-кореспондент АПН СРСР, доктор педагогiчних наук, професор М.Д.Ярмаченко ;
- старший науковий спiвробiтник НДI педагогiки України, кандидат педагогiчних наук В.Ф.Паламарчук ;
- науковцi Кiровоградського державного педагогiчного Iнституту О.Е.Поляруш, I.В.Попов, В.Л.Омеляненко, Б.Й.Снопик та iншi.
Щороку проводились 2-1 заняття цього семiнару. На кожному з них розглядались актуальнi питання психолого-педагогiчної науки, аналiзувався перспективний досвiд, виступали з творчими звiтами слухачi семiнару.
  За рокїв роботи семiнару I в наступнi роки 15 його слухачiв успiшно захистили кандидатськi дисертацiї. Серед них I.А.Шевченко, Г.К.Настасьв, В.Б.Просвiрiна, М.П.Лебедик, М.В.Даниленко, А.Б.Резнiк, А.I.Гурбанська, В.В.Чубар, А.М.Балуба, В.I.Каюков, С.П.Логачевська та iншi.
В 1970 роi пiсля смертi В.О.Сухомлинського розпочинається цiлеспрямована робота по глибокому вивченню i творчому впровадженню його педагогiчної спадщини.
Були розробленi i в листопадi I971 року затвердженi спiльнi заходи облвно, обл.IУВ, обкому профспiлки працiвникiв освiти i наукових установ, обласного вiддiлення Педагогiчного товариства по органiзацiї вивчення i творчого використання педагогiчної спадщини В.О.Сухомлинського в практичнiй дiяльностi всiх установ народної освiти Кiровоградської областi в 1971-1975 роках.
   В Павлишi була оформлена спочатку виставочна кiмната В.О.Сухомлинського, а в 1972 рсшi - педагогIчно-меморiальний музей який з середини 1973 року згiдно з постановою Ради Мiнiстрiв УРСР набув статусу державного.
Значний вклад в розробку Положення про музей, першої його експозицiї, систематизацiю i вiдбiр матерiалiв внесли працiвники обл.IУВ Л.Ф.Одорожа, Я.А.Рiзницький.
В обл.IУВ i школах областi в 70-i роки були оформленi стенди-виставки "Педагогiчна спадщина В.О.Сухомлинського", укомплектованi спецiальнi вiддiли в бiблiотеках, створенi фiльмо-фото-фонотеки.
   В 1973 ропi видано бiблiографiчний покажчик "Василь Олександрович Сухомлинський".
В обл.IУВ започатковано курс лекцiй "Педагогiчна спадщина В.О.Сухомлинськиго", семiнарськi заняття, конференцiї за його творами.
За спецiально розробленим графiком в 1972-1975 роках було органiзовано вiдвiдування Павлиської школи i музею В. О. Су хомлинського представниками вiд кожного педколективу областi. З метою пропаганди педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського, виїздили в школи областi павлиськi вчителi.
20 жовтня 1972 року була проведена в Павлишi перша обласна науково-практична конференцiя, присвячена педагогiчнiй спадщинi В.О.Сухомлинського.
В пленарному засiданнi та в роботi 9 секцiй i пiдсекцiй взяли участь 506 педпрацiвникiв.
Значення педагогiчної спадщини В.О.Сухомлинського для розвитку сучасної педагогiчної науки i практики обгрунтували у своїх доповiдях заввiддiлом iсторiї педагогiки НДI педагогiки України О.Г.Дзеверiн, дiйсний член АПН СРСР, директор НДI, загальних проблем педагогiки О.М. Арсеньов, заступник заввiддiлом педагогiчних наук Мiнiстерства освiти СССР К.М.Волков.
   Активну участь у пiдготовцi i проведеннi конференцiї взяли науковцi Кiровоградського державного педагогiчного iнституту Е.С.Регушевський, В.Л.Омелянєнко, А.Я.Розенберг, Л.М.Киличенко, М.М.Лебедева, Т.Й.Мельничук, завiдуючi навчально-методичними кабiнетами обл.IУВ Я.А.Рiзнииький, В.А.Чорна, К.О.Лiвшиць, працiвники Олександрiйського педагогiчного училища А.А.Малоок, Л.Я.Чайка, Л.Ф.Чорнобиль та iншi.
Найбiльш змiстовними i цiкавими були-виступи на конференцiї завiдуючих вiддiлами освiти Г.Г.Приймакова, М.А.Гаврилова, керiвникiв шкiл М.I.Кодака, А.Б.Резнiка, С.Г.Максютiна, Г.М.Перебийноса, Н.А.Калiнiченко, В.Д.Гонець, вчителiв Н.В.Суслової, М.М.Замули, Д.Д.Москаленко, А.Т.Винокурової, А.Г.Евченко, Л.О.Чернявського та iнших.
   Рекомендацiї, прийнятi конференцiєю, спрямовували органи освiти,методичнi кабiнети, педпрацiвникiв на систематичну роботу по глибокому вивченню, пропаганди i творчiй реалiзацiї педагогiчних iдей В.О.Сухомлинеького.
В наступнi роки ця робота поглиблювалась, ставала результативнiшою.
В значнiї мiрi ньому сприяла широка популяризацiя творiв В.О.Сухомлинського, проведення читацьких конференцiй, диспутiв, семiнарiв.
Понад 6 тисяч освiтян областi стали передплатниками пятитомника вибраних творiв В.О.Сухомлинського, виданого в 1976-1977 роках.
Шкiльнi i особистi бiблiотеки вчителiв поповнились новими виданнями окремих його творiв.
В 1978 ропi було розроблено перспективний план роботи обл.IУВ над проблемою "Впровадження педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського в практику роботи сучасної школи", розрахований на наступнi 5 рокiв.
   Готуючись до 60-рiччя вiд дня народження В.О.Сухомлинського, колектив обл.IУВ :
- пропагував його педагогiчну спадщину на курсах i семiнарах;
- вивчив i узагальнив досвiд педколективiа, учителiв, якi 6творчо використовують педагогiчнi iдеї В.О.Сухомлинського в практицi реформування школи ;
- провiв естафету ППД "Використання педагогiчної спадщини В.О.Сухомлинського".
В 4-х альбомах естафети представлено цiнний досвiд творчої реалiзацiї педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського в школах областi. Добре представлено досвiд шкiл Долинського, Вiльшанського, Новоар-apхангельського, Ульяновського районiв, м.Олександрiї та iнших.
З сiчнi 1978 року з областi проведено ж."Комунiст" "круглий стiл" з проблем вивчення i творчого впровадження педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського".
Протягом лютого-березня 1978 року за тематикою, запропонованою обл.IУВ, проведенi районнi, мiськi науково-практичнi конференцiї, в яких взяли участь бiльше 12 тисяч педпрацiвникiв.
   На високому науковому й органiзацiйно-методичному рiвнi проведенi конференцiї i педчитання в Знам"янцi, Кiровоградi, Олександрiї, Свiтловодську, в Гайворонському, Знам"янському, Маловискiвському, Новоукраїнському, Олександрiйському, Онуфрiївському i iнших районах.
На базi Павлиської СШ проведено заняття обласної школи передового педагогiчного досвiду директорiв опорних шкiл з питань впровадження педагогiчної спадщини В.О.Сухомлинського,
   Проблемi творчої реалiзацiї педагогiчних iдей видатного педагога було присвячене четверте заняття обласного науково-методичного семiнару в квiтнi 1978 року, на якому виступили з доповiдями науковцi з Києва /О.Г.Дзеверiн, В.О.Онищук, В.З.Смаль/, Кiровоградського педiнституту /Барабаш В.П., Снопик Б.Й., Головань Н.О./, завiдуючий облвно Д.Ю.Стельмухов, 13 слухачiв семiнару, дружина В.О.Сухомлинського Ганна Iванiвна / "Як працював В,О.Сухомлинський"/.
Слухачi вiдвiдали виставку музично-драматичного театру їм. М.Л.Кропивницького "Дума про Сухомлинського" I.Драча.
До проблеми впровадження педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського слухачi звертались i на наступних заняттях /п"ятсму, сьомому, дев'ятому, одинадцятому/, розкриваючи тi чи iншi аспекти.
25-26 вересня 1978 року проведена в Павлишi друга обласна науково -практична конференцiя "В.О.Сухомлинський i актуальнi проблеми сучасної школи", яка по сутi стала Всесоюзною.
В роботi пленарної частини, 3 секцiй i 9 пiдсекцiй взяли участь понад 400 педпрацiвникiв.
Де були послiдовники В.О.Сухомлинського, дослiдники i пропагандисти його педагогiчної спадщини з Москви, Ленiнграда, Горького, Калiнiнграда, Кургана, Пермi, з Бiлорусiї, Азербайджана, Вiрменiї, Латвiї, Молдавiї, Удмуртiї, з рiзних областей України, освiтяни Кiровоградщини.
Серед учасникiв конференцiї було 8 героїв Соцiалiстичної Працi, 4 доктора наук, професора, 74 кандидати наук, доценти,
З доповiдями на пленарних i секцiйних засiданнях виступили бiльше 100 науковцiв i практичних працiвникiв.
Доповiдачами були :
- член-кореспондент АГИ СРСР,професор Г.I.Щукiна ;
- зав.сектором НДI загальних проблем вихо6вання, професор В.О.Розумний ;
- кандидат фiлософських наук Голованов ;
- Герої Соцiалiстичної Працi I.Г.Ткаченко, С.А.Рубан, Л.П.Дробишевський, Н.В.Онаць, Н.Ю.Войтенко, Н.А.Кириченко ;
- письменник з Вiрменiї Атаян, з Бiлорусiї - Вiтка ;
- 23 педпрацiвники областi.
Особливий iнтерес учасникiв конференцiї викликали виступи Г.М.Перебийноса, А.Б.Резнiка, М.I.Кодака, М.М.Борисової, Н.В.Суслової, Г.О.Лоевської, М.О.Домини, П.Д.Зеленгура, С.П.Логачевської, Н.А.Калiнiченко, Е.М.Ставчинського, Т.I.Чернеги, М.А.Федорова, К.М.Жаленко та iнших.
На конференцiї були широко представленi преса, радiо, телебачення : зокрема, працiвники редакцiй журналiв "Комунiст", "Советская педагогика", "Семья и школа", "Работница", "Советская женщина", "Вожатнй", "Веселка", газет "Радянська освiта", "Учительська газета", "Кiровоградська правда", "Молодий комунар" та iн.
Навчально-методичними кабiнетами обл.IУВ до конференцiї були виданi :
- плакати "Утвердження громадянина" з досвiду формування активної життєвої позицiї учнiв шкiл дорослих м.Олександрiї /К.О.Лiвшиць"/; "Колектив - дружна сiм"я" з досвiду роботи Созонiвської восьмирiчної школи повного дня по творчому використанню педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського /А.М.Пустовойт/;
- методичнi рекомендацiї "Використання праць В.О.Сухомлинського в процесi викладання фiзики в середнiй школi /кабiнет фiзики та викладачi педiнституту I.З.Ковальов, I.В.Попов/ ; "Творче застосування в шкiльнiй практицi основних положень В.О.Сухомлинського про шляхи розвитку пiзнавальної активностi учнiв" /кабiнет виховної роботи i директор ГайворонськоI СШ № 5 А.Б.Резнiк/ ;
- 8 буклетiв з досвiду роботи педколективiв, вчителiв по творчiй реалiзацiї педагогiчних Iдей В.О.Сухомлинського :
"Юнi дослiдники" - з досвiду педколективу Новопразької СШ по трудовому вихованню учнiв /I.Т.Бабанський, I.I.Радкевич/ ;
"Воспитание гражданина, патриота" - з досвiду педколективу Дереївської СШ /А.I.Постельняк /;
"Щоб не згасав смолоскип людяностi" - з досвiду вчителiв української мови i лiтератури Олександрiйської СШ № /В.А.Чорна/ ;
"Поєднуючи навчання й виховання" - з досвiлу роботи вчительки початкових класiв Балахiвської 8-рiчної школи Петрiвського району С.П.Логачевської / С.С.Дзюба/ ;
"Ростуть iнтернацiоналiстами" - з досвiду роботи вчительки французької мови Павлиської СШ iм.В.О.Сухомлинського В.В.Глiнки" /О.М.Наумець/ та iншi.
Конференцiя дала новий iмпульс в роботi по впровадженню педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського, яка з кожним роком стає бiльш цiлеспрямованою, рiзноплановою, творчою i результативною.
   Свiдченням цього може бути i узагальнений навчально-методичними кабiнетами Iнституту досвiд роботи - педколективiв i - вчителiв областi, представленим в буклетах, виданих до ювiлейних дат В.О.Сухомлинського в 1983,1988,1993 i 1998 роках.
З них узагальнено досвiд роботи 20 педколективiв i 48 освiтян Кiровоградщини.
Важливим напрямом в дiяльностi колективу обл.IУВ в 70-i роки було вивчення, узагальнення i впровадження передового педагогiчного досвiду.
Удосконалювалась технологiя цiеї роботи : вiд органiзацiї /моделювання/ досвiду, розробки детальних планiв вивчення, i форми узагальнення до використання найефективнiших форм пропаганди i впровадження .
   Щороку узагальнювався досвiд роботи 15-25 об"ектiв : педколективiв, керiвникiв шкiл, вчителiв, вихователiв, працiвникiв рай/мiськ/ вно i РМК.
Серед найбiльш вiдомих i перспективних слiд вiдзначити досвiд роботи :
- педколективу Богданiвської середньої школи Знам"янського району з проблем трудового та Iнтернацiонального виховання учнiв ;
- педколективу Новгородкiвської середньої школи № 2 з питань виховання громадянсько6го обов"язку ;
- педколективу Павлиської середньої школи Онуфрiївського району з питань творчої реалiзацiї педагогiчних iдей В.О.Сухомлинського.
- педколективу середньої школи № 2 м,Олександрiї з питань виховання пiзнавальної активностi, попередження неуспiшностi i другорiчництва, пiднесення якостi знань, умiнь i навичок учнiв ;
- Олександрiвського i Новомиргородського райметодкабiнетiв з питань органiзацiї методичної роботи з педагогiчними кадрами ;
- Iнспектора Свiтловодського райво П.В.Скоринiна ;
- директора Богданiвської СШ № 1,Героя Соцiалiстичної Працi I.Г.Ткаченка / плакат " Наставник вчителiв" / ;
- директора Гайворонської середньої школи № 5 А.Б.Резнiка /плакат "Поборник нового" / ;
- вчителя фiзики Гайворонської СШ № 5 В.Ц.Завальнюка /плакат
"Глибокi знання - кожному учневi";
- вчителя математики Помiчнянської СШ № 2 Г.В.Пашковського;
- вчительки бiологiї СШ № 13 м.Кiровограда Г.Л.Рябчун;
- вчительки української мови i лiтератури Бобринецької СШ № 1 Т.А.Чернишенко ;
- вчительки росiйської мови i лiтератури СШ № 13 м.КIровограда А.В.Шеховцової ;
- вчителя iсторiї ХащуватськоI СШ Гайворонського району Л.I.Солгутовського та iнших.
З метою пропаганди досвiду широко використовувались плакати, листiвки, буклети, iнформацiйно-методичнi листи, рекомендацiї, перiодична преса, епiзодичнi виставки тощо.
   В 1971 роцi було видано 9 плакатiв, в 1972 роцi - 6 плакатiв i 1 листiвка, в 1977 - 7 плакатiв i 6 буклетiв, в 1978 роиi 6 плакатiв i 12 буклетiв.
Значна увага придiлялась органiзацiї передового педагогiчного досвiду.
   Так, наприклад, в 1972 роцi кабiнети математики i фiзики /завiдуючi Стеценко I.Т.,Яровий М.А./ органiзовували в школах Долинського району досвiд викладання за лекцiйно-практичною системою ; кабiнет фiзичної культури /завiдуюча Перетятько А.Г./ займався органiзацiєю досвiду спорудження i використання спортивних комплексiв iз спецiальним покриттям та впровадження нестандартного обладнання в школах Бобринецького i Новоукраiнського районiв ; кабiнет ТЗН /завiдуючий Яковенко В.С./ створював досвiд використання лiнгафонного обладнання в умовах роботи малокомплектної початкової школи.
З метою пропаганди i творчого впровадження перспективного досвiду використовувались рiзноманiтнi форми :
- проведення обласних, регiональних, районних /мiських/ семiнарiв на базi об"ектiв досвiду ;
- проведення методичних заходiв на базi опорних шкiл ;
- обласнi школи передового педагогiчного досвiду ;
- органiзацiя творчих поїздок педпрацiвникiв до джерел ППД за графiком, затвердженим облвно;
- проведення обласних естафет ППД та iн.
   Так, наприклад в 1972 роцi в областi працювали 374 школи передового досвiду, в яких пiдвищували професiйну майстернiсть 3705 педагогiв.
В 1971 роцi кабiнетом пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв була створена обласна школа передового педагогiчного досвiду директорiв опорних шкiл при директоровi Богданiвської СШ № 1 Знам"янського району I.Г.Ткаченку.
Слухачами школи стали вiдомi в областi i за її межами творчi керiвники. Серед них : Г.М.Перебийнiс /Маловискiвська СШ № 3/, А.Б.Резнiк /Гайворонська СШ № 5/, С.Г.Максютiн /Созонiвська СШ/, П.Ф.Козуль /Новгородкiвська СШ № 2/, I.А.Шевченко /СШ № 13 м.Олександрiї/, О.П.Руденко /СШ № 2 М.Олександрiї/, М.I.Кодак /Павлиська СШ/, В.Я.Нога /Добровеличкiвська школа-iнтернат/ та iншi - всього 35 осiб.
Першi два заняття /п"ятиденнi/ були проведенi на базi Богданiвської СШ № 1 - авторської школи I.Г.Ткаченка. В ходi занять було вiдвiдано 50 урокiв, рiзноманiтнi вихввнi заходи, заслухано 8 лекцiй керiвника ШППД.
Все це дало можливiсть глибоко проникнути в творчу управлiнську лабораторiю I.Г.Ткаченка, побачити в дiї струнку науково обгрунтовану систему навчання i виховання учнiв, управлiння школою.
   Наступнi заняття проводились на базi шкiл, очолюваних слухачами ШППД. На кожному заняттi забезпечувалась органiчна єднiсть педагогiчної теорiї i практики, презентацiя i наукове обгрунтування створеного педколективом i керiвником опорної школи досвiду.
Змiстовнi заняття були проведенi, зокрема, на базi шкiл № 16,6, 34 м.Кiровограда, Гайворонської СШ № 5, Маловискiвської № 3, Созонiвської, Новгородкiвської № 2, школи № 2 м.Олександрiї, Головкiвської СШ та iнших.
Так, наприклад, в Гайворонськiй СШ № 5 протягом 5 днiв слухачi школи працювали над проблемою "Впровадження досягнень науки i передового педагогiчного досвiду в практику роботи сучасної школи".
Виступи науковцiв, теоретичнi конференцiї, семiнари, обмiн досвiдом гармонiйно поєднувались з практичними заняттями, вiдвiдуванням широкої палiтри урокiв i позакласних виховних заходiв.
Перелiк одних лише форм їх проведення свiдчить про наявнiсть оригiнального досвiду роботи з питань розвитку пiзнавальної активностi учнiв, виховання iнтересу до знань :
тематичнi полiтiнформацiї ;
академбоi ;
засiдання клубу цiкавих задач ;
бiблiотечнi уроки i залiки ;
захист читацького формуляра i читацького Iнтересу ;
звiт бiблiотечного гуртка ;
засiдання клубу "Чомучки" ;
усний журнал "Хочу все знати" ;
заняття школи самоосвiти ;
тематичний вечiр "Природа i ми" ;
мiжпредметна конференцiя старшокласникiв ;
засiдання клубу iнтернацiональної дружби та iн.
Широко i рiзнопланово був представлений на заняттях ШППД i творчий доробок iнших педколективiв i їх керiвникiв.
Головним в роботi обласної ШППД було, як радив В.О.Сухомлинський, живе, безпосереднє спостереження явищ навчально-виховної роботи, роздуми про цi явища, обмiн думками, творчi дискусiї, оволодiння практичними вмiннями "Освiтлювати повсякденнi явища навчально-виховного процесу свiтлом педагогiчної теорiї", моделювати перспективний досвiд.
Перевага надавалась активним методам навчання, що значно стимулювало самоосвiтню роботу слухачiв, спонукаючи їх до творчих пошукiв, експериментальної роботи.
Про ефективнiсть занять обласної ШППД свiдчать такi факти :
- досвiд роботи педколективiв Богданiвської № 1, Новгородкiвської № 2, Гайворонської № 5, Созонiвської, Комишуватської шкiл був схвалений радою облвно i обл.IУВ, Мiнiстерством освiти, обкомом Компартiї України, ЦК ВЛКСМ i експонувався на ВДНГ Союзу РСР i України;
- радою облвно схвалено досвiд педколективу Олександрiйської СШ № 2 з питань розвитку пiзнавальної активностi учнiв, пiднесення якостi знань, подолання неуспiшностi i другорiчництва ;
6 слухачiв школи успiшно захистили кандидатськi дисертацiї ;
20 мають науковi працi, книги, публiкацiї в наукових збiрниках, перiодичнiй пресi, являються авторами методичних рекомендацiй ; всi слухачi очолювали районнi /мiськi/ ШППД директорiв шкiл, школи молодого директора i зробили вагомий внесок в становлення молодих колег, пiдвищення рiвня їх управлiнської майстерностi, творчого потенцiалу.
В 70-i роки одним з важливих напрямiв у дiяльностi обл.IУВ була пiдготовка педагогiчних кадрiв до переходу на кабiнетну систему навчання, пропаганда досвiду роботи опорних шкiл з даної проблеми, кращих вчителiв.

   Широко пропагувався досвiд роботи педколективу Новгородкiвської СШ № 2. За спецiально розробленим графiком школу вiдвiдали голови рай/мiськ/методоб"єднань, керiвники шкiл.
Практичнi заняття проводились на базi школи № 34 м.Кiровограда, Петрiвської ВШ Знам"янського району, Хмелiвської 8-рiчної школи Маловискiвського району та iнших.
6 сiчня 1976 року проведено обласну науково-практичну конференцiю з питань пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу в умовах роботи шкiл за кабiнетною системою.
У виступах науковцiв i практичних працiвникiв на пленарному засiданнi i 16 секцiях розкритi науковi засади обладнання комплексного використання навч. кабiнетiв, пiдготовки педагогiчних кадрiв, пiдвищення результативностi навчально-виховного пронесу.
Оригiнальний досвiд розкрито у виступах завiдуючого Олександрiвським райво В.О.Ващука, директорiв Гайворонської № 5, Петрiвської школи Знам"янського району, А.Б.Резнiка, Г.Ф. Вихреста, вчителiв початкових класiв С.П.Логачевської /Балахiвська 8-рiчна школа Петрiзського району/, Н.С.Ратущної /Богданiвської СШ № 1/, Д.Д.Москаленко/ Новгородкiвська СШ № 21, голiв районних методичних об'єднань Л.Т.Стадної /СШ № 13 м.Кiровограда/, Г.Т.Винокурової /СШ № 6 м.3нам"янки/, И.Я.Шварца /СШ № 6 м.Кiровограда/, I.А.Зазимка /Рiвнянська СШ № 5 Новоукраїнського району/, П.Д.Шейка /Голованiвська СШ № 1/, М.В.Веретiльника /Красносiльська СШ Олександрiвського району/, М.С.Сидоренко /Веселiвська СШ Кiровоградського району/, А.Б.Iванка /Високобайрацька СШ Кiровоградського району/ та iнших.
Особлива увага в 70-i роки придiлялась моделюванню, узагальненню i поширенню досвiду трудового навчання i проорiентацiї школярiв. Так, наприклад, по матерiалах вивчення досвiду в 1972 роцi були виданi плакати :
"Праця i вiдпочинок", "Пошук юних тваринникiв", "Дослiдницька робота в учнiвських виробничих бригадах", "Освiта i професiя",
Авторами плакатiв були I.Т.Бабанський, Т.М.Жердiй, Л.I.Демченко, К.О.Лiвшиць.
В 1977 роцi узагальнено в 6 буклетах досвiд роботи Гайворонського мiжшкiльного навчально-виробничого комбiнату :
"Педагогiчне керiвництво комбiнатом" /Л.Ф.Ярмак/ ;
"Методична робота в комбiнатi " / ;
"Формується трудiвник" /В,А.Чорна/ ;
"Воспитывают трудолюбивых" /I.М.Переденко/.
Вiдповiдно до наказу облвно № 509 вiд 15 липня 1976 року була створена обласна картотека передового педагогiчного досвiду, яка щороку поповнювалась новими матерiалами.
В 1978 роцi картотека налiчувала вже 78 матерiалiв.
Була видана брошура "Адреси передового педагогiчного досвiду", в якiй було представлено 120 об'єктiв досвiду : 2 вiддiли освiти, 3 методичнi кабiнети, шкiл, майстри педагогiчної пранi.
   В 1979 роцi на виконання постанови Ради Мiнiстрiв УРСР № 602 вiд 28.12. "Про стан впровадження передового педагогiчного досвiду в школах республiки" та вiдповiдних наказiв Мiнiстерства освiти i обласного вiддiлу освiти було розроблено перспективний план вивчення, узагальнення i впровадження ППД на 1981-1985 роки, видана брошура "Передовий досвiд - кожнiй школi" /адреси ППД/, в якiй був представлений досвiд 124 об"ектiв.
З метою вивчення досвiду пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних кадрiв здiйсненi творчi поїздки працiвникiв iнституту :
- до Львiвського обл.IУВ / Рiзницький Я.А., Постельняк А.I., Попруга Г.Й. Ромасевич Л.П./
- до Херсонського обл.IУВ /Яровий М.А.9 Одорожа Л.Ф., Рiзницький Я.А./.
Ефективною формою пропаганди i творчого впровадження передового педагогiчного досвiду були обласнi науково-практичнi конференцiї та педагогiчнi читання :
сiчень 1971р. Респуолiканська науково-практична конференцiя з питань полiпшення якостi, знань учнiв
сiчень 1972р. Актуальнi проблеми дальшого удосконалення навчально-виховного процесу в свiтлi рiшень ХХIV з"їзду КПРС i ХХIV з"їзду Компартiї України.
березень 1973р. Удосконалення навчально-виховного процесу в школах i групах продовженого дня
травень 1974р. Удосконалення початкової вiйськової пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання в школах областi
сiчень 1975р. Спiвдружнiсть школи, см"ї i громадськостi у вихованнi дiтей та молодi. сiчень 1976р. Пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу в умовах роботи шкiл за кабiнетною системою та iншi Навчально-методичнi кабiнети обл.IУВ працювали в тiснiй спiвдружностi з науковими кафедрами Кiровоградського державного педагогiчного Iнституту. Особливо плiдними були зв"язки мiж кабiнетом школознавства i кафедрою педагогiки, кабiнетами математики, фiзики, української мови i лiтератури, росiйської мови i лiтератури i вiдповiдними кафедрами педiнституту. Широко практикувалось проведення спiльних виїзних засiдань кафедр i рад кабiнетiв на базi рай/мiськ/методкабiнетiв i шкiл областi, спiльна участь у проведеннi районних проблемних семiнарiв, засiдань районних /мiських/ методичних об "єднань, розробка методичних рекомендацiй, узагальнення передового педагогiчного досвiду та iн. Наприкiнцi 70-х рокiв дещо полiпшилась матерiальна база обл.IУВ. Були обладнанi 2 аудиторiї для проведення занять. В 1979 роцi видiлено 180 мiсць в гуртожитку Кiровоградського педiнституту.

Scroll to Top