150

Реквізити

Доводимо до Вашого відома, що змінились банківські реквізити для оплати за навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів та проживання у гуртожитку інституту:

Новий Розрахунковий рахунок 35428201032611

Код 02136577

МФО 823016

1990 - 1999

90-ті роки в роботі обл. ІУВ - це період розвитку Інституту як провідного науково-методичного центру післядипломної освіти педагогіЧ-них кадрів, значного підневення його наукового І творчого потенціалу.
В центрі уваги колективу знаходились питання реалізації Закону України "Про освіту", виконання затвердженої 27 вересня 1991 року сесією обласної Ради народних депутатів "Програми розвитку народної освіти в області на 1991-1995 роки.
З метою удосконалення роботи Інституту відповідно до вимог Державної національної програми "Освіта" в 1993 році була розроблена концепція облІУВ, якою визначені:
- модель функціонування Інституту як навчального та науково-методичного центру роботи з педагогічними кадрами області;
- основні напрями його діяльності;
- основні принципи організації роботи Інституту: гамунізації, диференціації, системності, перспективності, незалежності;
- завдання, головні функції І основні принципи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- структура та форми підвищення кваліфікації;
- специфіка організації науково-дослідної І науково-методичної роботи;
- особливості здійснення науково-методичного керівництва районними/міськими/ методичними кабінетами та Ін.
В квітні 1993 року розроблено, затверджено І зареєстровано в обласній державній адміністрації Статут Інституту.
Згідно цих документів обласний ІУВ діє як заклад післядипломної освіти, науково-методичний І координаційний центр підвищення кваліфікації працівників усіх типів загальноосвітніх І спеціальних навчальних закладів, дошкільних І позашкільних установ, а також спеціалістів апаратів районних, міських ланок системи освіти.
За наслідками атестаційної експертизи, проведеної експертної комісією Державної Інспекції закладів освіти Міністерства освіти України в листопаді 1994 року, Кіровоградський обласний Інститут удосконалення вчителів атестований як вищий навчальний заклад післядипломної освіти І ліцензований Міжгалузевою акредитаційною комісією за Ш рівнем акредитації.
З метою піднесення наукового потенціалу Інституту в 90-і роки створені:
- кафедра педагогіки І психології /1995- рік/;
- лабораторія по створенню І апробації тематичних планів І програм нових навчальних курсів для шкіл нового типу /1995 рік/;
- експериментальна науково-методична лабораторія Інформаційних технологій освіти на базі СШ № 22 М.Кіровограда /1996 рік/;
- лабораторія Інноваційних процесів в установах освіти нового типу /199 рік/;
- кафедра теорії та методики середньої освіти /1996 рік/.
Створення кафедр І лабораторій дало можливість піднести ефективність роботи по впровадженню здобутків психолого-педагогічної науки, нових технологій, навчання в практику шкіл І освітян області.
Широко пропагується, зокрема, Ідеї рівневої диференціації, Інформатизації навчально-виховного процесу, теоретичні І практичні аспекти функціонування лекційно-практичної системи навчання.
Іілідно працює в цьому напрямі кафедра теорії І методики середньої школи у творчій співдружності з навчальне методичними кабінетами математики, фізики, Інформатики /Т.В.Гришина, Р.П.Кущо-ва, Л.ГІ.Голодаева, Е.І.Віденко/.
Кафедра педагогіки І психології активно впроваджує педагогічні Ідеї А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченка, досвід роботи майстрів педагогічної працІ/Н.А.КалІнІченко, А.Я.Розенберг/.
Кабінет початкового навчання /С.С.Савельева, К.М.БалютІна/ активно впроваджують технології розвиваючого навчання, укрупнення дидактичних одиниць, педагогічні Ідеї І досвід С.П.ЛогачевськоІ по диференціації навчання.
Методист кабінету початкового навчання К.М.БалютІна в 1996-1997 роках стала переможцем Всеукраїнських конкурсів авторських підручників І посібників, організованих Міністерством освіти України спільно з Міжнародним фондом "Відродження11 в рамках програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні", відзначена Грамотою МО України.
В рамках планових наукових розробок актуальних проблем піс-лядипломної Освіти, теорії та Історії педагогіки 8 працівників Інституту успішно здійснюють дисертаційні дослідження як пошукувачі /К.М.БалютІна, С.С.Савельева, Б.С.Набока, Н.В.Тарапака, С.В.Черненко/ та аспіранти /С.А.Болсун, В.А.Козлова, В.В.Турбан/.
В 1998 році завідуюча кабінетом Іноземних мов О.М.Наумець захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук /проблема дисертації "РІвневий підхід до курсового підвищення кваліфікації вчителів"/.
Одним з найвадливіших напрямів діяльності Інституту е удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвиток творчого потенціалу освітян, підвищення їх фахового І загальнокультурного рівня.
Щороку в облІУВ навчається на курсах близько 3 тисяч педпрацівників.
Протягом І99І-І994 років курсами підвищення кваліфікації охоплено 9783 особи в 1995-1998 роках - І1693 педпрацівники.
До читання лекцій, спецкурсів, проведення семінарських 1 практичних занять щорічно залучаються понад 400 науковців вузів І науково-методичних центрів України, що підвищує науково-теоретичний рівень курсів.
Значна увага приділяється удосконаленню змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Провідними е питання:
- теорія І методики основної спеціальності - % навчального часу;
- питання духовного відродження України, розбудови національної школи - %\
- проблеми педагогіки І психології - %\
- питання економіки освіти, права І охорони праці - %\
- комп'ютеризації навчально-виховного процесу - %.
Майже % навчального часу відводиться на спецкурси І факультативи.
Вхідне діагностування слухачів дає можливість скоректувати зміст навчально-методичної роботи на курсах, диференційовано підходити до комплектування навчальних груп.
Робота з слухачами організовується на основі діагностування, реалізації особистісно-діяльнісного підходу. У процесі навчання широко використовуються ділові І рольові Ігри, дискусії, проблемні столи, моделювання та Інші Інтерактивні методи.
Диференціація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів поглиблюється на основі врахування кваліфікаційної категорії, стажу вчителів, практичної потреби установ освіти/перехід на навчання в україномовному режимі, введення нових навчальних предметів І курсів, запровадження нових технологій тощо/.
Так, наприклад, в 1991-94 роках проведено курси: з проблем переходу на нові програми /для вчителів 1-3 І 1-4 класів, української мови І літератури, Історії,ГеографіІ, вихователів ЩД/;
- з проблем реалізації Закону "Про мови в Українській РСР" для вчителів української І російської мов І літератур, математики вчителів і-4 класів, вихователів дошкільних закладів;
- з проблем реалізації концепції національного виховання І українознавства для вчителів української мови, народознавства, вчителів початкових класів, Історії, обслуговуючої праці, музики, вихователів ГДЦ І дошкільних закладів, директорів І заступників директорів шкіл, методистів РМК, класних керівників, керівників гуртків;
- з проблем реалізації традиційних І нових підходів до викладання навчальних предметів, впровадження нових технологій навчай-ня І виховання для вчителів початкових класів, української І російської мов, математики, біології та Інші,
В 1997 році в цех$ центрі уваги були питання оновлення змісту освіти відповідно до розроблених концепцій, запровадження нових технологій навчання апробації нових підручників І посібників.
Такі курси проведені закрема:
- для вчителів початкових класів, які здійснюють апробацію підручників та посібників відповідно до програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні",
- для вчителів Історії,які викладають предмет за новими експериментальними програмами з всесвітньої Історії, Історії України та курс "Конституція України",
- для вчителів української мови І літератури "Оновлення змісту та методики викладання на основі концепції мовно-літературної освіти",
- для вчителів фізики "Оновлення змісту форм І методів шкільної фізичної освіти",
- для вчителів географії "Реалізація змісту І методів навчання за новими програмами І підручниками".
З мевою підготовки до роботи за новими програмами 1 підручниками проведено в 1997 році також курси вчителів математики, Іноземних мов, а в 1999 році - курси для 10 категорій педпрацівників.
Щорічно проводяться курси для вчителів - предметників, які переходять на викладання предмету в украінськомовному режимі.
Так, в 1997 році такі курси проведені для вчителів природничо-математичного І гуманітарного циклів, а також для вчителів початкових класів І вихователів дошкільних закладів, в 1999 році - для вчителів початкових класів.
Систематично проводяться курси для вчителів, які з поважних причин не підвищували кваліфікацію протягом останніх пняти років.
Так, наприклад, в 1991-93 роках такі курси були проведені для вчителів,математики, фізики, креслення, англійської, німецької І французської мов, образотворчого мистецтва.
В 1994 році - для вчителів 9 категорій, в 1997 році - для 5 категорій педпрацівників, в 1999 році - для вчителів української мови, образотворчого мистецтва І Іноземних мов, фізичної культури.
Удосконалюється практика проведення авторських курсів.
Лише за останні 7 років проведені авторські курси:
- вчителів початкових класів С.О.ЛогачевськоІ, В.Б.Едигея, Н,П.КорсунськоІ;
- вчителів української мови І літератури О.П.ГодлевськоІ, Л.В.Соколенко, А.ЖарськоІ;
- вчителя фізики М.В.Кожухаря;
- вчителя математики П.І.Самовола;
- вчителів російської мови І літератури А.В.ШеховцовоІ, А.О.Морозової;
- методиста кабінету початкових класів К.М.БалютІноІ;
- кандидатів педагогічних наук Т.В.ГришиноІ, Г.В.Дьяконова;
- директорів шкіл Ь.С.Набоки, В. І.Каюкова та Інші.
В 1999 році передбачено проведення авторських курсів 7 вчителів, а саме:
- вчительки початкових класів, кандидата педагогічних наук С.П.ЛогачевськоІ;
- вчителів зарубіжної літератури О.В.Каенка /Новоукраінська сш № 7/, В.І.Жванкв/ПопельнастІвська сш Олександрійського району/;
- вчительки хімії Т.В.КолмаковоІ /ліцей № 25 м.КІровограда/;
- вчительки Історії Н.А.Грищенко/гІмназІя № 5 м.КІровограда/;
- вчителя музики Г.Я.ЗапІсочного/ЗОШ № І м.КІровограда/ та Ін.
Авторськими курсами методиста кабінету початкового навчання К.М.БалютІноІ, які будуть проведені в 1999 році на базі м.3нам"янки, Новоукраінського, Олександрійського, Гайворонського, Ульяновського районів буде охоплено понад 150 вчителів 1-4 класів/.
В Останні роки широко правтикуеться проведення регіональних курсів на базі рай/міськ/методкабінетів, проблемних курсів на замовлення окремих педколективів.
Такі курси проведені зокрема, в Олександрії, Світловодську, Гайворонському, Голованівському, Новоукраінському районах для вчителів початкових класів, української мови І літератури, російської мови І літератури, фізики І математики, трудового навчання, дошкільних працівників, керівників шкіл.
Важливим напрямом в діяльності облІУВ стала підготовка педкурсів до вирішення питань переходу до загальної комп"ютерноІ грамотності хржмихнвкхі вчителів І учнів.
Навчальні плани всіх курсів поповнились новим розд!лом"0снови Інформатики І обчислювальної техніки".
В 1966 році в облІУВ створено навчально-методичний кабінет Інформатики, який за 1965-1990 роки підготував до викладання шкільного курсу Інформатики 855 вчителів, озброїв основами комп"ютерноІ грамотності 14350 вчителів області, підготував І видав на допомогу педпрацівникам 9 методичних посібників, розробок, рекомендацій.
Протягом І994-І9У5 років проведена підготовка на дворічних курсах 35 вчителів Інформатики до роботи за експериментальними програмами з використанням ІШ - сумісної техніки.
Систематично проводиться практикуми для слухачів курсів керівників шкіл та Інших категорій педпрацівників на базі СШ № 22 м.КІровограда, де створена експериментальна науково-методична лабораторія Інформаційних технологій освіти/завідуючий 0.II.Вдовенко/.(фото)
Навчально-матеріальна база І кадри лабораторії широко використовуються при проведенні курсів і обласних семінарів.
В 1995-1998 роках кабінетом школознавства спільно з кабінетом Інформатики І лабораторією проведені цільові курси керівників з проблем впровадження Інноваційних технологій, комп"ютеризацІІ нав-чально-виховного процесу І управління.
В 1998-1999 роках кабінетом Інформатики широко практикується проведення курсів на замовлення педколективів шкіл безпосередньо на їх базі з метою підготовки вчителів-предметників до користування ІВМ-сумісною технікою, озброєння їх сучасними педагогічними технологіями.
Такі курси проведені для педколективів шкіл М> 18,20,22, колегіуму № II та гімназії № 25 м.КІровограда, ЗОШ № 17 м.Олександрії.
На допомогу вчителям в 1991-1998 роках видано 9 посібників І методичних рекомендацій, що сприяє активізації роботи вчителів по Інформатизації навчально-виховного процесу.
В 90-1 роки в центрі уваги облІУВ були проблеми національного відродження* підготовки вчителів до реалізації концепціІ національного виховання, викладання курсів "народознавства" І "Українознавство11.
В 199І-І994 роках кабінетами школознавства, виховної роботи, українознавства/завідуючі А.І.Постельняк, Д.Г.Семезенко, О.П.Махно/ проведені проблемні курси, зональні семінари керівників шкіл з даних питань.
Кабінет українознавства щороку проводить курси вчителів, керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва з проблем відродження національної культури І традицій, реалізації Ідей українознавства.
Значну увагу цим питанням приділяють кабінети дошкільного виховання, початкового навчання, виховної роботи, музики та Інших.
В 1992 році узагальнено досвід роботи педколективу школи № 21 М.Кіровограда з питань творчої реалізації концепції національного виховання І видано брошуру "Національна школа:перші кроки" /А.І.Постельняк/.
На базі школи систематично проводяться семінари-практикуми, педагогічна практика для слухачів курсів, творчі звіти педколективу, директора школи В.І.Каюкова.
Кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України В.І. Каюков з вересня 1998 року працює за сумісництвом старшим викладачем кафедри педагогіки І психології облІУВ.
Відповідно до вимог Закону "Про освіту" державної програми "Освіта", "Україна XXI століття" кабінетом школознавства приділялась значна увага питанням піднесення ефективності управлінської діяльності рай/міськ/вно, керівників шкіл.
З цією метою були створені:
- обласна школ'а творчо працюючого директора;
- обласна школа молодлго директора;
- обласні творчі групи: "Удосконалення управління процесом становлення особистості керівника школи";
"Комп"ютеризацІя управління школою";
"Демократизація управління сучасною школою",
З 7 по 22 лютого 1990 року проведені обкомом партії спільно з облвно І облІУВ курси підвищення кваліфікації завідуючих відділами освіти рай/міськ/виконкомів.
Крім суто Ідеологічних питань, значна увага була приділена проблемам демократизації управління народною освітою, ознайомленню з досвідом перебудови стилю управлінської діяльності. З цією метою в рамках курсів проведені : І. Виїзні практичні заняття:
- на базі СШ № 22 М.Кіровограда "Демократизація управління школою";,
- на базі Яовоукраінського райвно "Робота відділу по перебудові управління школами";
- на базі дитсадка № 73 М.Кіровограда "Удосконалення організації діяльності в сучасному дошкільному закладі";
- на базі СИЗУ № 2 "Удосконалення роботи по підготовці квалі-фіфікованих спеціалістів народного господарства".
2. Творчі застрічі з комплектом облІУВ І апаратом облвно.
3. Ділова гра "Засідання творчої групи "Впровадження педагогічних Ідей Сухомлинського перебудови сучасної школи".
4. Зустріч з учителями-новаторами.
5. Семінар по обміну досвідом роботи 1 Ін.
В 1999 році проведені спільно з облдержадміністрацією, облуо тижневі курси завідуючих рай/міськ/во, на яких опрацьовані проблеми перебудови української діяльності відділів освіти в сучасних умовах, удосконалення післядишишної освіти педагогічних кадрів, обговорені проекти нових положень, розроблених Міністерством освіти України.
В 90-1 роки розпочався процес створення шкіл нового типу"
В Кіровограді,Олександрії, Світловодську, в Ношзмиргородському, Новоукраінському, Маловисківському І Олександрівському районах були відкриті гімназії, ліцеї, колегії.
Нині в області функціонує закладів нового типу, в яких навчається учнів, працює педагогів.
З метою надання методичної допомоги керівникам новостворених шкіл кабінет школознавства в 1992 році провів засідання круглого стола "Становлення шкіл нового типу", організував творчу зустріч директорів шкіл М.Кіровограда І Олександрії "Школи нового типу: проблеми створення, кроки становлення І розвитку"; провів творчі звіти педколективів Кіровоградського кібернетико-техиічного коледжу, Олександрійської жіночої гімназії з питань розвитку творчої обдарованості вихованців.
8 1996 році проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції "Златопільська гімназія: минуле, теперішнє, майбутнє" /Новомиргород/ та "Елітарна освіта в кризовому суспільстві. Шляхи становлення І зи/кивання^/на базі школи-гімназії № 5 м.Кіровограда/.
Всеукраїнський семінар членів асоціації "Відроджені гімназії України" на тему "Методологічні підходи до Індивідуалізації навчально-виховного процесу в контексті проблеми гуманізації сучасної освіти проведено Б березні 1999 року на базі Олександрійської гімназії № І Імені Т.Г.Шевченка.
В 90-1 роки як ї Б попердгії два десятиліття , в центрі уваги колективу облІУВ були питання творчого впровадження педагогічних Ідей В.О.Сухомлинського.
цьому в значній мірі сприяло створення Міжнародного товариства послідовників В.О.Сухомлинського та Всеукраїнської асаціації В.О.Сухомлинського І обласного відділення асаціації, II первинних організацій в навчальних закладах КІровоградщини.
Справжнього трибуно" досвіду творчої реалізації педагогічних Ідей В.О.Сухомлинського в сучасній школі стали проведені в Кіровограді Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка В.О. Сухомликського на зламі епох" та П"ятІ Всеукраїнські педагогічні читання "В.О.Сухомлиеський І сучасність", присвячені 80-рІччю від дня його народження, в яких взяли участь науковці І практики з різних регіонів України, Росії, БілорусII,Китаю, Греції та Інших країн.
До 80-рІччя В.О.Сухомлинського були видані такі матеріали:
- ІЬстельняк А.І. Азбука управління.
- КаЙІнІченко Н.А., Перебійніс Г.М. Сучасники В.О.СухомлинськоІ
- ІДЄІ ВЧИТеЛЯ - В ОСВІТІ СЬОГОДЄННЯ/ИМЄТОДИЧНИЙ ВІСНИК-98,№ 18/.
- Передовий педагогічний досвід КІровоградщини у новому баченні. Частина 1-2.е
- Розенберг А.Я. Молодому вчителеві - про діяльність класного керівника.
- Калініченко Н.А. Я складаю казку Діодорож до джерел живого слова/.
- Калініченко Н.А., Ностельняк А.І. Школа Імені В.О.Сухомликського.
КІровоградщина стає справжньою творчою лабораторією по впровадженню педагогічних Ідей В.О.Сухомлинського.
Постійно в центрі уваги колективу Інституту перебують питання удосконалення структури^^змісту_І^форм .науково-методичноІ ,ро-?оти з педкадрами , піднесення. II результативності.
Нині в області функціонує опорних шкіл, ШКИД, творчих груп, діє розгалужена мережа районних/міських/, міжшкільних І шкільних методичних об"еднань, постійно-діючих семінарів, творчих майстерень, педагогічних клубів ша Інших форм методичної роботи.
На жаль, далеко не всі вони працюють ефективно. Мають місце формалізм у плануванні й організації їх роботи, несистематичність проведення засідань, одноманітність форм.
На усунення наявних недоліків спрямована нині діяльність колективу облІУВ І рай/міськ/методкабінетів.
Так,наприклад, в 1995 році були проведені двотижневі курси для керівників РМО вчителів 10 номінацій, на яких підвищили кваліфікацію 365 осіб.
Щороку проводиться обласні_семІнари голів районних методичних обнеднань, керівників творчих груп, директорів опорних шкіл. Так, в 1999 році буде проведено 14 таких семінарів.
Певна увага приділяється вивченню, узагальненню І поширенню досвіду організації методичної роботи, піднесення II результативності.
Навчально-методичними кабінетами Інституту узагальнено в різні періоди І широко пропагується досвід з питань розвитку творчої активності педагогічних кадрів:
- керівників районних методичних об'єднань вчителів російської мови І літератури, математики Ьобринецького та Новоукраіиського районів;
- творчих груп Знам"янського міськво, МаловискІвськсІ СШ № З по реалізації педагогічних Ідей В.О.Сухомлинського;
- керівників шкіл ШіД вчительки російської мови І літератури Новоукраінськоі СШ № 4 О.І.КоломІець, вчительки початкових класів БалахІвськоІ ЗОШ С.іІ.ЛогачевськоІ;
- директорів шкіл № 1,4 м.СвІтловодська Л.І.Дехтяренко, Н.О.СавІних;
- Нонеукраїнського райьо І РШ;
- заступників директорів шкіл В.М^СмІхович / Новомиргородсь-ка ЗОШ № 2/, Н.І Долженко /ЗОШ № ?3 М.Кіровограда/, А.П.Сазлука /Суботцівська ЗОШ Знам"янського району/ та Ін.
З метою пропаганди кращого досвіду проводяться:
- творчі звіти РМК, керівників опорних шкіл, методичних об"єднань, творчих груп;
- методичні фестивалі;
- панорами нестандартних форм методичної роботи;
- педагогічні виставки тощо.
В 1993-1998 роках проведені творчі звіти: Новоукраінського райво з питань розвитку творчої активності вчителів; Олександрівеь-кого РШ з питань збагачення духовної культури педагогічних кадрів; Долинського І КомпанІІвського РМК з питань планування організації методичної роботи; Кіровоградського РМК з питань підвищення ефективності роботи опорних шкіл, впровадження досягнень науки І передового педагогічного досвіду; заступника директора Созо-нівської СШ Кіровоградського району А.Б.Іванка з питань удосконалення змісту 1 форм роботи з педкадрами; директорів шкіл № І І № 4 м.СвІтловодська;?У, К.О.СавІних з питань розвитку творчої активності педпрацівіглків та Інші.
Ефективною формою надання практичної допомоги, пропаганди І впровадження перспективного досвіду зарекомендували себе методичні декади.
Протягом І990-І998 років вони проведені в 15 районах і містах області.
Систематично удосконалюється технологія їх підготовки і проведення.
В рамках методичної декади в М.ОлександріІ в лютому І99<: року проведено 1<і семінарів для різних категорій педпрацівників з актуальних проблем удосконалення навчадьно-виховного процесу, управління сучасною школою, зустрічі за "круглим столом", крупові та Індивідуальні консультації^
До проведення методичних заходів були залучені 8 науковців педінституту, 14 майстрів педагогічної праці, 14 завідуючих І методистів навчально-методичних кабінетів облІУВ, що дало можливість надати допомогу працівникам міськвно, методкабінету, керівникам шкіл, вчителям з питань забезпечення ефективних підходів до реалізації Закону "Про освіту" та Концепції національної школи.
В ході методичної декади в Кіровоградському районі були проведені:
- семінар-практикум для керівників районних І шкільних метод-обвднань вчителів початкових класів з проблеми "Диференційоване навчання учнів молодшого шкільного віку";
- колективно-творча справа "Подорож в країну Літа для старших вожатих";
- дискусійний стіл з вчителями музики;
- практичні заняття з вчителями образотворчого мистецтва І англійської 1 німецької мов;
- проблемний стіл "Шляхи перебудови виховної роботи в сучасній школі" з керівниками шкіл;
- презентація досвіду роботи педколективу середньої школи № <:! м.Кіровограда по реалізації концепції національної школи;
- перегляд відеофільмів про досвід роботи:
- педколективу ПерегонІвськоІ СШ ГоловамІБСЬКОГО району по перебудові навчально-виховного процесу;
- дитячого довкільного закладу № 27 Б/О "Червона зірка" з питань сімейного виховання дітей;
- вчительки початкових класів С.П.ЛогачевськоІ з питань диференціації навчання;
- вчительки Історії СШ № 17 м.ОлександріІ, переможця обласного конкурсу "Учитель року-9"ін І.А.Козир та Ін.
До проведення методичної декади в Моїівітловодську і ивітло-водському районі Б березні-квітні 1995 року були залучені, крім 12 завідуючих навчально-методичнями кабінетами обл.І^З, 10 науковців, 4 практичні працівники.
В рамках декади проведено 3 засідання методичних об"єднань, 5 семінарів, 3 круглих столи, педагогічний лист, дискусія, методичний ринг, ділова гра, тренінги, моделювання, *:б Індивідуальних та групових консультацій, відведено І ооговорено ЗЬ уроків.
Б центрі уваги були проблеми : "Підвищення якості й есЬектив-ності сучасного уроку", "Впровадження нових технологій навчання", "Демократизація навчально-виховного процесу", "Організація роботи з обдарованими дітьми", "Реалізація ідей українознавства в навчально-виховному процесі", "Оеооливості пробеденьі, ЄлЗаменів"та Інші.
В ході декади оптимально поєднувались колективні, групові та Індивідуальні форми роиоти з педагогічними кадрами, Ілироко пропагувався перспективний досвід.
Міський І Ідділ освіжи Т к:ТІ;ькі*и методичний касінєт висловили подяку обл.ІУВ за надання методичної допомога, зазначивші, що "така тнорча співдружність дала можливість оевічмнам міс'і'а ознайомитись зі здобутками передового педагогі'.^сгс досвід.-/, отримати консультації з актуальним проблем на^чанІ-^-і та вуиованпн, помінятись думками щодо подальшого розвитку освіти в умовах сьогодення".
В ІУ9І ропі започатковано проведення ооласного конкурсу "вчитель року".
Щорічно в АОДІ конкурсів з"являються нові Імена майстрів педаго гічно І І^ь..а^^ 1.
ПеремоА,ия''/ні гчонкурсіь в різних номінаціях ь і;Л>б-ІУУУ роках були вчителі :
Колісник С.О., Чернйшенко Т.А., Жарська л.д., Демидчик А.М. -вчителі української мови І літератури гімназії .$ 9 м.Кіровограда, БобринвиькоІ ЗОШ № І", ЗОШ № 19 м.Кіровограда, ІЗеселІвськоІ ЗОН Кіровоградського району ;
Шигонова О.П. - вчитель фізики школи-ліцею ?> 2о м. Кіровограда;
Яковлеаа Н.Б. - вчитель географії школи-гімназії л" 9 м.Кіровограда ;
Ревчун ТвО. - вчителька англійської мови ЗОш ії 14 м.Кіровограда;
Хлань В.Г. - вчитель математики ІЗеселІвськоІ ЗОи Кіровоградського району, директор школи ;
Прошаченко 0.1*. - вчитель біології ЗОііІ ^ ЗЬ М.Кіровограда ;
СІвек Л.Г. - вчитель фізично І культури Ішюли-ГжійназІЇ .Vі 9 М.Кіровограда ;
Степаненко Н.А., Н.А.Грищенко - вчителі Історії НовоукраІнськоІ школи-гімн&зіі № 7, школи-гімназії № 5 м.Кіровограда, заступник директора школи ;
В.О.Кваша - вчитель хІ;-"І1 Миколаївське 1 ЗОиі Кіровоградського району, директор школи ;
ЛІдкова С.М., Н.М.Степанець - вчителі початкових класів Павлиської ЗОш Ім.В.О.Сухомлинського і школи-гімнаоіі № 4 м.СвІтловодсь
Поляков В.О. -вчитель трудового навчання школи-гімназії № 5 М.Кіровограда ;
Комірний 0.1. - вчитель правознавства Гайворонської ЗОШ № 5 ; 
Шинкаренко Л.С. - вчиї'ель геогуйОІІ сШ o;'o ЗЬ ^.Кіровограда ; 
Олійник Т.В. - вчитель Інформатики ЗОш ії *.*. ^.Кіровограда ; 
Войтииька Т.ІЗ. - вчитель образотворчого мистецтва ЗОш № І м.Кіровограда ; 
Творчий потенціал переможців конкурсів /Учитель роїсу" ефективно вялорисг')вуотт:я в сис'ге.мі гіідвищення кваліф^ішиїі педагогічних кадрів. 
Одним з пріоритетних напрям[ч в роботі колективу обл.І/ІЗ заведи Сула і залишається турбота про професійне становлення молодих вчи-геліа, 
В гфактшЛ роОоти навчалько-методичних кабінеті в : 
- троведення оилчсних се!.';інар1в ; 
- сприяння у створенні, плануванні й організації роооти шкіл молодого вчителя з районах І містах області ; 
- залучення молоді до навчання з школах ГЩД, до участі в творчих групах ; 
- вивчення, узагальнення ї пропаганда досвіду роооти рай/міськ/ во, РМК, керівників шкіл по управлінню процесом становлення молодих вчителів та Ін. 
Ефективною формою роботи з .молодими вчителями стали Тижні молодого вчителя. 
Серед Ініціаторів їх щорічного прсшздешш :;ув І обласний Інститут удосконалення вчителів. 
У всіх Ш тижнях навчально-методичих каоівети ООЛ.І.УІІ організовували навчання молодих вчителів, проводили практикуми на базі кращих шкіл області, знайомили з досвідом ьчителів-новаторів,вчили мистецтву моделювання уроку, застосування інноваційних технологій спілкування з учнями І Ін. 
У розрооаі сценарію, підготовці І проведенні першого зльоту молодих вчителів 1960 року взяли участь Іі.О.Сухошшнськиїї І директор облЛУВ О.ОДмура. 
Складовою частиною зльоту була передача Б.О.Сухомлинським молодим вчителям області естафети передового педагогічного досвіду. 
Ритуал передачі,естафети став традиційним І зберігається й донині. 
Естафету І'ЩД у різні роки вручали молодим вчителям і'еро й Соціалістичної Лраїлі І.ГЛ'каченко, заслужені вчителі України С.П.Логачевська, ГЛісВовченко, С.Г.МаксютІн, Г'вМ.ЛеребийнІс, А.А.Москаленко, І.Л.Мудрий, II.А,Калініченко, Г.К.Настасьев, А,Е.Короткої", Г,0,Дубівка, М.В,Орлик, М.А.Яровий, В.І.Какжов, Б.П.Хижняк та Інші. 
Проблематика тижнів визначалась актуальністю завдань, які вирішувались педколективами області на різних етапах розвитку освіти, 
Так, наприклад, в І998 .ь99о рої.іі - зустріч з делегатами І з "їзду педагогічних працівників -України. 
в 199<* ро..;І - ознайомлення з досвідом роботи пздд.олективу Ко-мишуватиьісої Сш аО'Ізоунх'аінсьчого району ; 
в 19^1) а;;.,.,". - Реал Ізаідія ^,ер?^авноі иг^існзльноі проірами "Освіта, -"країна лХІ отоліт'гл " ; 
в ІУ-^Ь році - "Вї/роиадкеннн їнновапіжя>: технолог І й навчання І виховання учнівської молоді в сучасні:-': школі" 
в 1997 ропі - "Роль вчителя в розвитку осооистості уадя в умовах розбудови національних системи освіти " ; 
в 1998 р. "Актуальність спадщини о.и.СухомлинськоІч), його Ідей і концепаій у роботі сучасної школи по забезпеченню гармонізації педагогічного впливу на формування основ самореалізації підростаючого поколІння". 
Традиційним стало ознайомлення з досІз Ідоп роботи кращих пед-колектизів, творці зустрічі з майстрами лодаічтгічної пралі, ііерелюжнями *.-'.їласного конкурсу "Учитель року", проведення кількаденних поїздок по історичних місцях України, бувшого Союзу. Учасники обласних зльотів побували в білорусії, республіках Нрибал-тики, Молдові, Росії, відвідали Закарпаття, К};им, Південь України, Київ, батьківщину Т.Г.Шевченка, Л.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. 
В 1999 роиі тиждень молодого вчителя був присвячений 60-рІччю КІровоградщинм. В Іфограмі 2Б зльоту, яким завершувався тиждень молодого вчителя : 
- зустріч з відповідальними представниками владних структур в облдержадміністрації ; 
- відвідування Кіровоградського державного педагогічного університету ; зустріч з викладачами і. стдден'і'у.'/м ; 
- ознайомлення а творчою лабораторією Ьогданївськоі ЗОиі # І оьам"ямського району, вшанування ла.м"яті І.Г.Ткаченка ; 
- спілкування з завідуючими навчальне-шз'годичниьїіі кабінетами обл.ІУВ і майстрами педагогічної прапі та Ін. 
Рооота в секпіях, як відзначали учасники зльоту, "збагатила Інноваційними підходами до орган.ІзаІЛ.1 навчальної діяльності учнів на уроках, відвідання БогданівськоІ школи, виступи ветеранів педагогічної прапі, передача естамеїіі передо^ого педагогічного досвіду надихнули нас на творче піднесення, на глиооке розуміння проблем школи"/О.ііІШпчук, вчителька і'айворонсьісої Ш ],; 5/. "зліт ... додав сгньргії, наснаІ'И, надигшуа на тьор-Іу праикз" /А"Мончуд,вчителька школи-гімьазії o'? 5 і'л.КІроьог^аде/. 
Сб./.'ісзііа ;/зага Б 1-С-і роки приділялась Ііідготовіи 'Л виданню друковано і" І Іроду киї.!. 
За результатами наукових досліджень, вивчення та узагальнення передового педагогічного досі" Іду спІв'Ю1.); 7никаіли обл.-.,3іі лиюе в 1998 рсші їндготоклено і опуо'ліковано [Г.6 назв методични;: вісників, посібників, ІІ1дручник.І.ь, наукових стате!' загальним обсягом 64 друкованих аркуша, 
В листопаді 1УУ-1) року видано проонип номер "Освітянського слова" - науково-методичного додатку до газети "Кіровоградська правда". 
З січня 1996 року "Освітянське слово" видається щомісяця" Станом на і травня 1999 року в:-глшдо ноглеріь.

 

 

 

Scroll to Top